Usluge

1. Konsultacije  u vezi pisanja naučnih radova

2. Konsultacije u definisanju teme, ciljeva, plana istraživanja

3. Copyediting  vašeg rada

  • Podrazumeva pomoć u organizaciji teksta vašeg napisanog rada na srpskom ili engleskom jeziku sa ciljem da vaši podaci budu jasno razumljivi
  • Napraviću korekcije u vezi sa stilom pisanja, organizacijom i fokusom rada koje će doprineti da tekst bude jasan, da ima logičan sled i značenje i da je napisan prema uputstvu za autore časopisa u koji se šalje rad
  • Korekcije će uključivati promenu fraza, reviziju strukture rečenica, odabir novih reči, uklanjanje nepotrebnih reči i druge potrebne korekcije
  • Pomoć u vezi formulisanja odgovora recenzentima revidiranog rada
  • Vrste dokumenata: radovi za naučne/medicinske časopise, regulatorni dokumenti farmaceutskih kompanija, naučne poster prezentacije, Power Point prezentacije,   predlozi projekata, monografije o proizvodima, edukativni materijali.

4. Recenzija vašeg rada

  • Podrazumeva kritički osvrt na vaš rad radi njegovog poboljšanja pre slanja u časopis.
    Napraviću recenziju rada koja uključuje komentare na hipotezu i ciljeve rada, eksperimentalni dizajn, organizaciju teksta rada, procenu naučne ispravnosti, stil pisanja, engleski jezik i drugo.
error: Content is protected !!